克罗地亚人

克罗地亚人(克罗地亚语:Hrvati),为南斯拉夫人个一种分支,总数拉650万—800万。克罗地亚人人多信仰天主教,操克罗地亚语,聚居拉克罗地亚搭波黑搭周边地区,也广泛散居拉世界各地。