Indian rupee ——是印度货币

(Devnagari: रूप्यकं),个义思是银子

特色 : 有甘地个头图像勒勒浪

别样 编辑

  1. 孟加拉个卢比
  2. 巴基斯坦个卢比


外部链接 编辑

 
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: