Saturn (planet) large.jpg

土星(Saturn)是太陽系裏向第二大个行星,也是距離太陽第六遠个行星,是木星型个行星。土星有蠻多隻環,環是無數冰粒加湊些數碎石微塵組成,環个密度比水重細,便止0.70(水=1)。

土星个自轉速度快顯,怪得形狀望起是一個明顯個橢圓。

土星是目前曉得个衛星數頂多个大行星,總數達23個,其中17個有詳細个觀測資料。

徠2006年11月11號天文學家望外發表講徠土星發現一隻超巨型風暴,箇是徠地球之外个星球裏第一次發現著个風暴。个風暴徠土星个南極附近,直徑達8000公里(大約是地球直徑个2/3),中心風力是1個鐘頭1800公里。渠个風眼到得底裏有30到75公里遠,比徠地球个風暴要高1到4倍。對土星來講,著名个大紅點估計風力也猴強,比起筏發現个風暴還大。講渠嘸明顯个風眼之故,怪得嘸畀伊望成一個真正个風暴。

物理特性编辑

由于渠个低密度、高速自转搭流体个可变性,土星个外形呈现为一个椭球体,也就是极轴相对扁平而赤道相对突出,渠个赤道直径搭两极直径之比相差大约10%(前者120,536公里,后者108,728公里)。其它气体行星虽然也是椭球体,但突出程度侪咾小。虽然土星核心个密度远高于水,但由于存在较厚个大气层,土星仍是太阳系中唯一密度低于水个行星,渠个比重是0.69 公克/公分³。土星个质量是地球个95倍,相比较木星质量是地球个318倍,但直径只比土星大约20%。

望別樣相编辑

参考资料编辑

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: