格鲁吉亚字母

格鲁吉亚字母(格鲁吉亚语:ქართული დამწერლობა;转写:kartuli damts'erloba)是一种从左到右书写个字母,用作拼写格鲁吉亚语搭其他属于南高加索语系个语言。现代格鲁吉亚字母有33个字母,弗过最初数量更多。