(ball)是球类运动个必备品。球是旋转对称、反射对称个立方体。球类运动会依照渠所用个球个物理形态,决定用啥物事接触该球以进行比赛。