Gibraltar
直布罗陀
国旗 国徽
自然地理
(实际管辖区)
首都 直布罗陀
面积
  • 国土面积:6.8平方公里
  • 水域率:0.001%%
人民生活
官方语言 英语
人口
  • 总人口:29752(2011年中估计数)
  • 人口密度:4238/km2
政治文化
政治体制 共和制
国家领导人:
主要节日 圣诞节
经济实力
货币单位 直布罗陀磅
国家资料

直布罗陀(英语:Gibraltar)是英国个一个海外属地,来勒西班牙南面,挨牢地中海,西班牙,搭摩洛哥隔海相望。人口29,431人 (2009年)。

历史 编辑

 
Gibraltar1704

直布罗陀来勒历史开始个辰光就有人类活动。来勒几万年之前,迭个场所就有尼安德特人,现在还有伊拉个化石。弗过来勒冰河辰光,迭个地方个人類遺跡弗算顶多。

到古典文明个辰光,直布罗陀成为腓尼基人个聚居地,来勒公元前二世紀,罗马人拿迦太基人赶走,征服伊比利亚,也拿直布罗陀变成伊拉个行省。

到公元5世纪,羅馬帝國开始消亡,西罗马帝国滅亡之后,西哥特人、伊比利亞人搭之后个摩爾人先后爭奪此地。到公元7世纪,新兴个回教从此地进入半岛,开始侵略欧洲。之后八百多年辰光内,迭个地方一直是北非搭半岛个回教联系通道。

到公元15世纪,西班牙王国完成统一,迭个地方成为新兴帝国个领土。

公元1704年,英國来勒西班牙王位繼承戰爭当中攻佔直布羅陀,到1713年,西班牙承认拿直布罗陀割脱把英国,迭个事体来勒之后个几百年里向直接让直布罗陀成为英国领土。

到20世纪晚期,直布罗陀个主权问题成为英国搭西班牙争论个一个焦点。弗过当地民众大多认为自家是英国人。

地理 编辑

 
2006年1月个直布罗陀半岛

直布罗陀个地理位置来勒伊比利亚半岛个顶南部,伊自家本身也是一个老小个半岛,面积只有6.543平方公里,海岸線長12公里。

直布罗陀是典型个地中海氣候,夏天乾燥暖和,冬天濕潤,雨水比较多,弗过一点也弗冷。

除脱有限淡水資源,該處並沒有其他明顯个天然資源,直至近期當地人才興建集水設施蓄水。

为满足土地个要求,直布罗陀一直来勒天海。填海土地来勒直布羅陀總面積当中大概有十分之一。

 
直布罗陀街景