(nobelium)是一种锕系元素,元素符号No,原子序数102,有放射性259No个半衰期有58分钟。拉渠个化合物里头,+2价态是最稳定个。

锘个电子排布是[Rn] 5f14 7s2(2, 8, 18, 32, 32, 8, 2)

参见编辑