(sugar)泛指各种可食用个带有甜味个晶体,有甜味、短链、可溶于水个有机化合物,交关多会用拉食品中。糖拉有机化学中属于糖类,由碳、氢搭氧三种原子组成。