.net互联网个通用顶级域之一,主要供互联网服务供应商或互联网基础建设个机构使用。但乃朝渠个实际使用并没严格限制。渠个推出年份是1985年。