Ad-hoc On-demand Distance Vector

(从AODV转戳到箇里)

Ad-hoc On-demand Distance Vector (AODV)是一种勒自组网里向用于移动网点个路由协议,按英文字面个意思是自组网 按需 距离 向量(上海话:[zɿ][ʦu][mɑ̃] [ø][ɕy] [ʥy][li] [ɕiã][liã]),目前还是一种实验性质个协议。勒拉自组网里向,弗存在一只中心网点进行路由管理,所有个网点侪是平等个,每只网点侪要担负路由器个职能。AODV协议采用一种反应式路由机制,也就是讲,只有当网络中个网点需要发送数据个辰光再去建立一条路由,弗然,各个网点弗会主动生成并且维护一条呒没数据传输个路由[1][2]。至于寻找路径个算法方面,AODV协议用距离向量来估算路径个长短。根据AODV协议发明者个论文,迭个协议可以用勒无线网络浪,也可以用勒有线网络浪。

基本算法 编辑

路由个寻获 编辑

当一只网点需要朝另外一只未知网点发送数据个辰光,所有贴隔壁个网点迭个网点会得朝伊拉广播一只路由请求(RREQ)包。收到RREQ包个网点,如果弗晓得跑到目标网点个路径呢,就会得拿搿只请求包转发(继续广播)畀伊自家个隔壁邻舍(必过,要是搿只请求包是搿个网点老底子发出去个说话,个么伊是弗会得畀转发个,迭能可以避免环路)。转发脱以后呢,请求包是从啥地方转过来个信息仍旧存勒网点里,要过仔一歇再厾脱。搿恁介一个过程重复进行下去,直到碰着一只网点晓得去目标网点个路径,或者伊自家就是目标[3]。乃么搿个辰光呢,会得从此地朝原来请求包发过来个方向回送一只路由应答(RREP)包。同样个,收到搿恁一只应答包个节点还会朝伊上头个方向继续发应答包,各么最后搿眼应答包就会勒起点搭仔终点之间建立一条路由出来。

路由个管理 编辑

协议消息包类型 编辑

路由请求(RREQ) 编辑

路由应答(RREP) 编辑

路由错误(RERR) 编辑

路由应答确认(RREP-ACK) 编辑

邻舍探访(Hello) 编辑

评价 编辑

好处 编辑

  • 算法简单,实现起来便当。
  • 呒没环路。
  • 路由个管理维护开销少,用勒管理上头个数据包少
  • 省电
  • 可支持个网点数比较多

坏处 编辑

  • 勒拉节点一开始发起路由请求个辰光,会产生大量广播式请求包,迭个过程比较慢,网络个流量负载也比较大。

应用个场化 编辑

相关链接 编辑

参考资料 编辑