Copyleft

Copyleft(翻译包括:著作传、“公共版权”等),源自自由软件运动,是一种利用现有著作权(英语:copyright)体制来保障用户软件自由使用权利个许可方式,可以了解为允许他人使用、传播但加了一些少规则。拉自由软件许可证中增加copyleft条款之后,该自由软件除了允许用户自由使用、散布、改作以外,copyleft条款更要求作者所许可个人对改作后个派生作品要使用相同许可证授予作者,以保障后续所有派生作品侪能被任何人自由使用。