GIMP(名称由GNU Image Manipulation Program(GNU图像处理程序)个首字母组成)是一个自由搭开放源代码个位图图像编辑器,用拉图像照片润饰搭编辑、自由绘图、调整大小、裁剪、照片蒙太奇、装换图像格式搭仔其他专业任务。

GIMP始于1995年。