Google地图

该是拨人造卫星描画个互联网交互式interactive地图

Google maps logo.png

地图指南编辑

外部链接编辑

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: