UTC−03:30

UTC−03:30时区比协调世界时慢3钟头30分,只拉加拿大非夏令时间个辰光使用。使用地区如下:

  • 加拿大(纽芬兰标准时间)
  • 拉布拉多(东南部)
  • 纽芬兰