Web 2.0(也称为参与式网络或社交网络),指以最终用户为目标,强调用户生成内容、易用性、参与文化搭互操作性个网站。

Web 2.0迭个词由达西·迪纽西拉1999年撰写个文章《Fragmented Future》中首次创造并使用,直到2004年末个O'Reilly Media Web 2.0会议上,才由蒂姆·奥莱理搭戴尔·多尔蒂推广到乃朝所定义个概念。