Wikipedia:游戏维基规则

游戏维基规则(Gaming the system)是指恶意使用维基百科方针搭指引,阻碍维基百科目标实现个行为。游戏维基规则可能表现为滥用程序、扰乱性个编辑(恶意删除)或别样违反社群共识精神个行为。一般来讲,编辑者游戏维基规则是为了阐释观点、持续进行编辑战或强化某一特定个非中立观点。