Wikipedia:里程碑

乃歇吴语维基百科拉各语言维基百科条目数排名中列第141名,乃朝已有27,719条条目。

里程碑编辑

  • 2006年8月25号,吴语维基百科正式创立。
  • 2008年1月30号,吴语维基百科条目突破1000条。
  • 2008年2月17号,吴语维基百科条目突破2000条。
  • 2016年7月11号,吴语维基百科条目突破5000条。
  • 2018年7月1号,吴语维基百科条目突破10000条。
  • 2019年6月8号,吴语维基百科条目突破20000条。

参见编辑