Windows XP(开发代号:Whistler)是微软公司推出供个人电脑使用个操作系统,包括商用搭家用个台式机、笔记本电脑、媒体中心搭平板电脑等。渠个RTM版于2001年8月24号发布;零售版于2001年10月25号上市。

商标
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: