库尔德工人党

库尔德工人党(库尔德文:Partiya Karkerên Kurdistan/پارتیا کارکەرێن کوردستان)是中东个族群库尔德人个党派组织。迭个组织,老早一直立在土耳其活动,搭要搞国族主义土耳其政府对抗。畀土耳其定性成恐怖组织。弗过,因为叙利亚战争个关系,库尔德工人党乃朝主要个活动已经转移到叙利亚北面个西库尔德斯坦。并且,立在此地建立自家个根据地。个也引发土耳其弗开心,2016年之后,开始越境攻击库尔德工人党个势力。

Flag of Kurdistan Workers Party (PKK).svg
Flag of Kurdistan Workers Party (PKK)