(Silicon)是一种化学元素,属于碳族元素,渠个化学符号是Si,原子序数是14。硅酸盐是自然界中硅个主要个存在形式。

用作光学器件个硅。