(Barium)是化学元素周期表中个元素,渠个原子序数是56,化学符号是Ba。渠是周期表中2A族个第五个元素,是一种柔软个有银白色金属光泽个碱土金属。