Motorola

摩托羅拉Motorola Inc. NYSE:MOT),是全球性移动电话公司,成立勒1928年1947年公司改用现名:Motorola。

欧洲丹麦摩托羅拉大楼

公司總部勒到美國伊利諾斯州紹姆堡,离芝加哥弗远。

外部链接编辑

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: