(IUPAC名:Oxygen)是一种化学元素,符号为O,原子序为8,来勒元素周期表中属于氧族。氧属于非金属,是具有高反应性个氧化剂,能够搭大部分元素搭子其他化合物形成氧化物。