Wikipedia:申请管理员

勒本页好申请管理员/行政员权限。

资格 编辑

倷只要达到下头个条件,就可以申请做管理员:

  • 倷对吴语维基百科弗是一眼眼也弗晓得,外加倷清爽也同意居个项目个目标。
  • 倷勒居𡍲做过蛮多贡献,当过起码两个号头个编辑员。
  • 倷同意遵循相关个政策,尊重用户个共识。

申请过程 编辑

用户好提名自家或者别人家做管理员。一个号头以後,如果有75%个用户投票支持候选人,表明社区达成共识认为俚能够成为一位合适个管理员,箇末行政员会授权畀俚。如果社区中个反响呒啥进展,箇个过程可以再延长一个号头。

倷只要符合下头个条件就好投票。要是弗符合末,倷仍旧好参与讨论、发表意见。

  • 倷勒申请开始前是自动确认用户,当过起码一个号头个编辑员。
  • 倷勒申请开始前贡献过吴语内容。
  • 倷弗是畀别人家喊得来投票个。

假使一位候选人畀回头脱,俚三个号头之内𪥸再趟申请。

申请管理员 编辑

如果要申请管理员,侬需要建只申请页(拿“用户名”改成候选人个用户名):


建好以后,勒本章节最下底加如下文字(“用户名”覅忘脱改):

{{Wikipedia:申请管理员/用户名}}

申请行政员 编辑

如果要申请行政员,侬需要建只申请页(拿“用户名”改成候选人个用户名):


建好以后,勒本章节最下底加如下文字(“用户名”覅忘脱改):

{{Wikipedia:申请管理员/用户名(行政员)}}

存档区 编辑

另见 编辑