Wikipedia:管理员

管理员(Admin或SysOp)是有得“系统操作员权限”个维基人。管理员权限是畀勒社区当中牢靠个维基人,渠应当熟悉维基百科个政策。管理员权限弗好理解成编辑审核权。管理员没任何高于别样用户个特权,只能实现社群讨论所得个共识。

权限

管理员只必过是个牢靠个用户,渠可以:

  • 保护、弃脱保护页面
  • 删除、反删除页面
  • 删除图片搭仔别个上传个文件
  • 封堵、解封用户
  • 编辑界面搭仔别个受保护页面

除权

如果一年朆活动,一切特殊权限(包括机器人、管理员、行政员等)应该取消。因此而除权者,来六个月以内只要简单要求就可以恢复权限。六个月以后就要应用申请程序。

如果管理员瞎乱兜,请先联系当事人解决问题。弗来事再到红茶坊提出罢免,社群达成共识后到元维基上个该只页面正式申请。如果管理员做出非常明显个破坏行为,也好到IRC上联系监管员直接除权。

管理员要关注个地方

管理员名单

行政员名单

前任管理员

申请管理员/行政员